Yasal Zorunluluk

Yangın Eğitimlerimiz;

Yasal Zorunluluk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan” Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri……

DOKUZUNCU KISIM

Yangın Güvenliği Sorumluluğu Ekipler, Eğitim,

Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yangın Güvenliği Sorumluluğu

Yangın güvenliği sorumluluğu

MADDE 124-(1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi

MADDE125-(1) Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasında yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir.

Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

Ekiplerin Kuruluşu

MADDE 126-

(1) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.

a)Söndürme ekibi,

b)Kurtarma ekibi,

c)Koruma ekibi,

ç)İlk yardım ekibi.

(2)Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.

(3)Ekipler, iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3”er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2”şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

(4)Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

(5)Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Ekiplerin Görevleri

MADDE 127-

(1)Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

b)Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,

c)Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

ç)İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yararlanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

Ekiplerin Çalışma Esasları

MADDE 128-(1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.

(2)Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

(3) Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadırlar. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrana anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç – gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.

(4) Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;

a)Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar.

b)Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerini nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerini gerek görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.

c)Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.

ç)İlk yardım ekibi yangında yararlanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.

(5) Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.

 

  1. İleri Yangın Eğitimi

Eğitim Amacı

Acil Durum  Planında  görevli Söndürme, Kurtarma, İlkyardım, Koruma ekiplerine yangının yapısını, ilerleyişİ, yangın yaratan faktörleri,  yangın riskleri, yangının çıkmaması için alınması gereken önlemler, yangın çıktığı anda tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.

 

  1. Özel Yangın Eğitimi

Eğitim Amacı

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kendi işletme şartlarına özel eğitimler; işletme tarafından eğitim içeriği ve süresi belirlenerek verilir.

 

  1. Temel Yangın Eğitimi

Eğitim Amacı

İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine  karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir DYNAMİK Yangın Güvenlik Sistemleri Eğitim Danışmanlık ve İnşaat Ortaklığı Yangın Güvenlik Firması olarak en güvenilir şekilde icra edilerek eğitimler sonunda katılımcı personele Yangın EĞİTİMİ katılım Belgesi verilmektedir.

Amaç:  Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin:  kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Eğitime Katılacaklar: Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri personel.

Süre: 6 Saat (1 Saat Uygulama)

 

Eğitim Kapsamı

Neden yangın eğitimi?  Yasal Mevzuat ve standartlar, Yangın farkında lığı, Yangın ve temel kavramlar, Yanma ve yangın bilgisi, Yanıcı maddeler,  Yanma çeşitleri, Yanma Ürünleri, Yangınların Sınıflandırılması, Yangın Nedenleri, Yangının sebep olan etkenleri, Yangın türleri, Yangın yerindeki Tehlikeler, Yangın Önleyici Tedbirler, Yangın söndürme yöntemleri, Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri, Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri, Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri, Yangın ve İnsan davranışı, Yangın Acil Durum Planı, Yangın Acil Durum ekipleri, Genel değerlendirme, soruların cevaplanması, örnek dokümanların sunumu ve anket.

 

Eğitim Yöntemi

Eğitimler enteraktif eğitim teknikleri kullanılarak, televizyon, projektör, slayt vb. eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.  Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.  Öğretilen konular eğitime katılanların öğrendikleri ile uygulamalı olarak yapılan canlı alevli tatbikatlarla pekiştirilmektedir.

 

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar

Temel yangın eğitimi almış her birey,  Yanma ve yangını bilir, Yangına sebep olacak faktörleri bilir, Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır,  Algılama sistemlerini bilir, Sabit söndürme sistemlerini bilir, Yanmanın oluşumunu bilir, Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir, Söndürme maddelerini bilir, Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir, Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir, İşletme toplanma bölgesini bilir, Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir, Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir, Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir, Nasıl yardım çağıracağını bilir, Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir, Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi,  ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir, Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır, Kaçış yollarını bilir ve kullanır, Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır, Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

 

Katılımcılar

Tüm çalışanlar.

Acil Eylem Planında Görevli olan Kişiler.

 

Katılımcı Sayısı

Grup başına katılımcı sayısı maksimum 20 kişi.

 

Eğitim Yeri

Eğitim yeri; eğitim alan kurumun eğitim salonu ve tatbikat için belirleyeceği uygun bir alan.

 

Eğitim Süresi

3 Saat temel yangın eğitimi,

1 Saat yangın malzemeleri kullanımı,

1 Saat yangın ekiplerinin yangın yerinde doğru davranış şekli ve

1 Saat tatbikat olmak üzere toplam 6 saattir.

 

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara, “Temel Yangın Eğitimi’’ Katılım Belgesi verilecektir.